Velkommen som sportsfisker i Breivikelva på Breivikeidet i Tromsø Kommune

Breivikelva er det største lakseførende vassdrag i Tromsø kommune med forekomster av både sjøørret og sjørøye.

Vassdraget disponeres i hovedsak av Breivikeidet & Omegn Grunneierlag og er en sammenslutning av de fleste grunneiere i området.

Det er også gode muligheter for småviltjakt i området – skilt for oppgang er satt opp på flere steder langs fylkesveien, her kan det jaktes i flotte omgivelser.

Elgjakt er forbeholdt grunneierlagets medlemmer. 

Breivikeidet ligger ca. 4 mil fra Tromsø.

Navnet Breivikelva brukes om vassdraget som strekker seg fra Breivik ved Ullsfjord i øst over Breivikeidet til Storfossen.

Velkommen til en flott naturopplevelse!

Fiskekort selges KUN digitalt på Inatur.no 


Årets fiskesesong starter Torsdag 1. Juli kl. 1800 (fredningsdøgn til kl 18)

 

Elva er delt inn i tre soner. Det selges inntil 8 fiskekort i hver sone pr. døgn.

Døgnkortet gjelder kun i den sonen det er utstedt for. 

Fisker er forpliktet til selv å orientere seg om hvor sone-grenser går. 

Grensene er tegnet inn på kart – info på tavler og merking i terrenget

Områder som ikke disponeres av grunneierlaget er skraverte på kartet og merket privat.


Nye fisketidsreguleringer er vedtatt

Departementet har vedtatt Miljødirektoratets utkast til fisketider for anadrom laksefisk i sjø og elv. 


Fisketid og bestemmelser i forskrift:

Laks:        01.07 - 31.08

Sjøørret: 01.07 - 15.08

Sjørøye:  01.07 - 31.07


Fiskedøgnet starter kl 18.00 og varer til kl 18.00 neste dag.

Fredningsdøgn fra onsdag kl.18.00 til torsdag kl. 18.00


Fangstkvote: 

Døgnkvote pr. fisker: 1 laks. Sesongkvote pr. fisker: 6 laks.

Døgnkvote pr. fisker: 2 sjøørret. Sesongkvote pr. fisker: 10 sjøørret.

Døgnkvote pr. fisker: 1 sjørøye. Sesongkvote pr. fisker: 10 sjørøye.


FISKEKORT


Sesongkort for grunneiere og tomteeiere

    •    Kan kjøpes av grunneier eller etter grunneiers fullmakt og fastboende tomteeiere.

    •    Kan benyttes av grunneier / tomteeiers ektefelle/samboer, søsken av grunneier / tomteeier samt deres ektefeller / samboere, grunneiers / tomteeiers barn, barnebarn, svigerbarn, nieser og nevøer, samt foreldre av grunneier / tomteeier.

    •    Det tillates ikke økonomisk utbytte ved utlån.

Kjøp fiskekort her:

FISKESONER


Grunneierlaget har laget et kart i "Google maps" der vi har plottet inn alt fra fiskesoner, infotavler, gapahuker, hengebro og ledegjerde for telling av fisk.


Klikk her for å komme til kartet.


Vær oppmerksom på at det ikke er lov å fiske der det er merket privat eiendom 

uten avtale med grunneier. 

PS! Grunneier er selv ansvarlig til merke med privat eiendom.

De oppmerkede områdene i kartet for privat eiendom er ikke 100% nøyaktig, snakk med grunneier for mer informasjon. 

Grunneierlaget tar ikke ansvar for eventuelle uoverensstemmelser som måtte oppstå.

Kontroll av fiskekort utføres i hele sesongen av vaktpersoner og grunneiere som er medlemmer av laget. 


FISKE ER KUN TILLATT OG GYLDIG NÅR FISKER KAN FRAMVISE FLG. DOKUMENTASJON I PAPIRFORM ELLER DIGITALT PÅ MOBILTELEFON VED EN EVENTUELL KONTROLL:


    •    Betalt fiskeavgift til staten.

    •    Fiskekort kjøpt på Inatur.

    •    Dokumentasjon på desinfisering må kunne forevises med bilde på telefon eller på fysisk papir ved kontroll under fisket.

Er desinfisering gjort utenom kioskens åpningstider er bilder på mobil som viser utstyret i stampen godkjent. 

    •    Ved overdragelse av sesongkort / grunneierkort, skal fullmakt kunne framvises digitalt eller i papirform. Fullmakt utstedes av grunneier i.h.t til regler i vedtektene.Priser fiskekort 2021

    •    Døgnkort: Kr 250,-

    •    Sesongkort grunneiere: Kr 450,-

    •    Sesongkort utenbygds: Kr 4000,- (begrenset antall) 

    •    Ungdom sesongkort 12-15 år: Kr 50,-

    •    Ungdom utenom bygda sesongkort 12-15 år: Kr 150,-

Desinfisering av fiskeutstyr:

På grunn av faren for Gyro kortkjøper desinfisere fiskeutstyret før fiske starter. 

Dette må gjøres hver gang utstyret har vært brukt i andre vassdrag. 

Desinfisering gjøres i stampen som står utafor kiosken på FAGERNES.


Betaling for desinfiseringen skjer til Isaksen’s kiosk som også utsteder bevis på desinfiseringen i åpningstiden. Tillatte fiskeredskaper: 

01.07 – 31.07        Sluk, mark og flue.

01.08 – 31.08     Flue og sluk


Maks 1 laks pr. kortholder pr. fiskedøgn. Se også info lenger opp på siden. 

Det anmodes om å sette ut stor hunnlaks for å sikre mest mulig gyting i elva.


Skjellprøver

Skjellprøve skal innleveres fra all fanget laks. Konvolutt for skjellprøver finnes i egne kasser på infotavlene som er oppsatt langs fylkesveien. Konvolutter som inneholder skjellprøver sendes til oppgitte adresse på konvolutter eller legges i kasser på infotavler. 


Innrapportering av fangst:

På døgnkort skal rapporteringen skje digitalt etter avsluttet fiske til inatur.no

Ikke gjennomført rapportering av fangst vil utløse inntil 4 påminnelser fra inatur.no sitt system til kortkjøper på SMS eller Mail. 

Blir ikke dette utført vil det føre til utestengelse av kjøp av nytt kort.

Innehavere av sesongkort / grunneierkort vil få samme påminnelse ca. 1 gang. Pr uke.

FANGST AV LAKS – ØRRET – RØYE SKAL RAPPORTERES INN TIL INATUR ETTER AVSLUTTET FISKE.

0 – FANGST - OPPDRETTSLAKS OG PUKKELLAKS SKAL OGSÅ RAPPORTERES INN.

Fiske i fjellvann:

Sesongkort / grunneierkort i elva gjelder også i disse vannene:

Henrikskard-vannet, Langdalsvannet, Gropavannet og Lilleskard-vannet.

Egne fiskekort for utenbygdsboende i nevnte fjellvann i grunneierlagets område. 


Vis naturvett: Ta med deg all søppel, og vær varsom med vegetasjonen langs elva.


Vær varsom når du vader! 

Det kan være leirhull i elvebunnen. 

Disse hullene oppstår ved forandringer i elvebunnen, og lar seg ikke kartlegge.

 

INFO OM SMÅVILTJAKT KOMMER SNART